Obchodní podmínky

Preambule:

Podmínky dojednané v kupní smlouvě, smlouvě o dílo a dalších jsou nadřazené všeobecným obchodním podmínkám

Definice:

Obchodní podmínky - Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen odběratel) a prodávajícím (dále jen dodavatel) a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi odběratelem a dodavatelem v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb dodavatelem odběrateli. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na internetových stránkách dodavatele (www.rlc.cz). Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky průběžně novelizovat. Dodavatel vyrozumí odběratele o novelizaci Obchodních podmínek zveřejněním jejich novelizovaného znění na svých internetových stránkách. Novelizované Obchodní podmínky se stávají platnými patnáctý den po jejich zveřejnění. Odběratel je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit.

Povinnosti a práva odběratele - Dodavatel prodává odběrateli zboží a převádí na něj vlastnická práva k tomuto zboží. Vlastnické právo k předmětnému zboží nabývá odběratel až úplným zaplacením prodejní ceny. Odběratel může nakupovat zboží od dodavatele a prodávat je dále jen pod svým vlastním obchodním jménem a na svůj vlastní účet. Jestliže odběratel prodává i podobné zboží nepocházející od společnosti RLC Praha a.s., nesmí toto s ní nikterak spojovat. Odběratel má povinnost dbát, aby jeho vinou nedošlo k poškození nebo zneužití ochranných značek dodavatele a k poškození autorských práv.

Cenové podmínky - Odběratel nakupuje zboží na základě platného ceníku, který je umístěn na webových stránkách dodavatele, případně na vyžádání může být odběrateli doručen jak v elektronické, tak v tištěné podobě. O aktualizaci ceníků informuje dodavatel odběratele v předstihu, a to nejméně 10 kalendářních dnů před započetím platnosti nového ceníku. V odůvodněných případech může dodavatel vypracovat konkrétní nabídku dle individuálních požadavků zákazníka.

Kupní smlouva - Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním objednávky, a to ve smyslu těchto Obchodních podmínek. V případě nákupu nad 100 000 Kč je po odběrateli požadováno uzavření kupní smlouvy respektive pokud se jedná o provedení díla uzavření smlouvy o dílo.

Odběratel - Odběratelem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění k provozování činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej resp. velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod smíšeným zbožím nebo podnikající v oblasti pronájmu IT technologií či poskytování služeb třetím osobám v oblasti informačních technologií.

Kontakt odběratele u dodavatele - Smluvnímu odběrateli je přidělen Primární kontakt – pracovník obchodního oddělení dodavatele. Úlohou Primárního kontaktu je řešit požadavky odběratele ve všech oblastech obchodu mezi dodavatelem a odběratelem. Osoba primárního kontaktu byla vybrána tak, aby časté požadavky řešila osoba s maximální možnou znalostí v dané oblasti. Ve specifických situacích má odběratel možnost kontaktovat obchodní specialisty dodavatele v dané oblasti, finanční oddělení, oddělení logistiky, atd. Odběratel je oprávněn požádat o změnu Primárního kontaktu. Smluvním partnerem dodavatele se může stát zákazník, který zboží zakoupené u dodavatele používá výhradně k dalšímu prodeji.

Úhrada a splatnost - Dodavatel primárně vystavuje a odesílá faktury odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu určenou dodavatelem. Datem úhrady/platby se rozumí datum připsání platby odběratele na účet dodavatele. Standardní splatnost vystavených faktur je 7 kalendářních dní. Na žádost odběratele může dodavatel splatnost prodloužit s přihlédnutím k bonitě odběratele, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu. Dodavatel si vyhrazuje právo splatnost faktur k nově přijatým objednávkám zkrátit. O této změně však předem musí odběratele informovat.

Prodlení s úhradou závazku odběratele - V případě úhrady faktury odběratelem po datu její splatnosti je dodavatel oprávněn k vyúčtování úroku z prodlení (viz. Platební styk).

Objednávka

Zboží lze objednat:

telefonicky na čísle 271 001 222
e-mailem na adrese obchod@rlc.cz
faxem na čísle 271 001 225
poštou na adrese kanceláře dodavatele (viz Kontaktní adresa dodavatele)

Dodací list - Dodavatel vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, který obvykle zašle společně se zbožím odběrateli. Na dodacím listě je uvedeno množství, druh dodávaného zboží, druh a délka záruky a sériové číslo, pokud je u dané položky registrováno.

Faktura - Na zboží objednané odběratelem u dodavatele je vystavena faktura, která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné náležitosti, odkaz na objednávku odběratele, způsob dopravy. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží popř. služeb. Faktura je zaslána odběrateli jedním z následujících způsobů (formu odeslání je možno dohodnout):

 • faktura je zasílána elektronicky s elektronickým podpisem
 • faktura je zasílána odběrateli se zbožím
 • faktura není odeslána se zbožím, ale pouze poštou na jinou definovanou adresu

Informace:

Telefonické informace - Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, je možno získat prostřednictvím Primárního kontaktu odběratele nebo na příslušném oddělení dodavatele.

E-mail - U Primárního kontaktu odběratele, případně v příslušném oddělení dodavatele, je možné získat informace i pomocí e-mailu. Dodavatel si vyhrazuje právo zasílat některé informace bez předchozí žádosti odběratele pomocí e-mailu. Jedná se zejména o zasílání cenových a marketingových informací.

Postup při nákupu zboží:

Poptávka, nabídka - V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky odběratele. Nabídka je zpracována obratem a je zaslána odběrateli do jím požadovaného termínu. Nabídku dodavatel vyhotoví bezplatně. V nabídce mohou být upraveny některé body obchodních podmínek dle charakteru poptávky.

Objednávka - Jedním z postupů definovaných v Objednávce odběratel objedná zboží u dodavatele podle ceníkových a katalogových položek, případně dle akceptované nabídky, jejíž číslo vyznačí v objednávce. U první objednávky bude odběratel zpravidla požádán o platbu předem nebo v hotovosti při převzetí zboží. U dalších objednávek kupující zaplatí za odebrané zboží příkazem k úhradě fakturovanou částku v Kč se splatností 7 dnů ve prospěch bankovního spojení a čísla účtu RLC. Při celkové ceně fakturované objednávky nad 20.000,- Kč bez DPH dodavatel zajistí dopravu zboží přepravní službou zdarma až k zákazníkovi (nevztahuje se na kabely).

Pro bezproblémové vyřízení požadavku odběratele by objednávka měla obsahovat:

 • obchodní jméno, adresu, IČ a DIČ
 • číslo objednávky
 • podrobnou specifikaci zboží
 • způsob přepravy a požadovaný termín dodání
 • podpis oprávněné osoby, datum a razítko odběratele

Potvrzení objednávky - Dodavatel obratem zašle potvrzení objednávky s vyznačením specifikace zboží, ceny, způsobu přepravy (převzetí) a termínu dodání. Pokud odběratel nevznese námitky proti obsahu tohoto potvrzení, má se za to, že souhlasí s dodacími podmínkami tak, jak jsou v předmětném potvrzení uvedeny.

Zrušení objednávky - V případě, že odběratel je nucen zrušit objednávku u dodavatele, musí tak učinit faxem nebo e-mailem. Dodavatel si vyhrazuje právo na penále ve výši 10 % z finančního objemu objednávky v případě, že ke zrušení dojde později než do konce pracovní doby v den objednání.

Dodání zboží - Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě dodavatele. O této skutečnosti bude neprodleně dodavatel odběratele informovat. Pokud nebude v objednávce vyznačeno jinak, má se za to, že odběratel souhlasí se zasláním zboží přepravní službou dle výběru dodavatele na adresu sídla odběratele. Je možné sjednat dodání osobním odběrem, kurýrem, případně další formou, a to jak pro každou konkrétní zakázku, tak i jako standard pro konkrétního odběratele.

Převzetí dodávky - Odběratel je povinen zkontrolovat stav dodávky. Pokud není stanoveno jinak, je každá zásilka přelepena originální páskou dodavatele. Pokud je páska porušena, je odběratel oprávněn odmítnout převzetí zboží.

Při osobním převzetí dodávky - na skladě dodavatele odběratel kontroluje věcný stav dodávky vůči dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je odběratel oprávněn dodávku odmítnout jako celek.

Při převzetí dodávky doručené dopravcem - je odběratel povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží, případně je porušena originální balicí páska dodavatele, je tuto skutečnost odběratel povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo je oprávněn odmítnout nesouhlasící část případně dodávku odmítnout jako celek. Odběratel je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je odběratel povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je odběratel povinen odmítnout dodávku jako celek.

Vrácení zboží - Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, odběratel je oprávněn zboží zaslat nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 5 pracovních dnů bylo přijato na skladě dodavatele. Na vrácené zboží dodavatel vystaví do 5 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10% z ceny vráceného zboží.

Platební styk:

Platba předem - Platba předem se provádí prostřednictvím bankovního převodu na základě zálohové faktury. Na zboží je vystavena zálohová faktura, která je odběrateli zaslána faxem nebo e-mailem. Po připsání příslušné částky na účet dodavatele je zboží připraveno k dodání. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet dodavatele nejpozději sedmý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.

Platba v hotovosti - Při osobním odběru zboží na skladě je možné úhradu provést v hotovosti. Odběratel obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný pokladní doklad. Platbami v hotovosti lze ve výjimečných případech hradit i existující závazky odběratele. V takovém případě je nutné, aby odběratel spolu s platbou doručil seznam závazků, které jsou hotovostní platbou hrazeny (čísla faktur včetně výše úhrady).

Platba dopravci - Zboží, které je objednáno na dobírku, je odběratel povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení faktury dodavateli.

Platba po dodání zboží - V případě, že odběratel má řádnou platební morálku a nejedná se o začínající spolupráci, vystaví dodavatel při expedici zboží fakturu se splatností 7 kalendářních dnů, pokud není s konkrétním odběratelem dohodnuta jiná doba splatnosti faktur.

Úhrada dobropisu - Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými fakturami. Návrh zápočtu podává dodavatel nebo odběratel. Úhrada dobropisu se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti (i prostřednictvím e-mailu) odběratele na finanční oddělení; úhrada však bude provedena pouze v případě, že dodavatel nemá vůči odběrateli pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

Úrok z prodlení - Za úhradu faktury po datu její splatnosti je dodavatel oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení. Není-li mezi dodavatelem a odběratelem písemně sjednáno jinak (zejména dealerskou nebo distributorskou smlouvou), činí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení do 15 dnů následujících po datu splatnosti, počínaje 16. dnem pak ve výši 0,1% z dlužné částky za každý další kalendářní den prodlení. Faktura za úrok z prodlení je vystavována měsíčně zpětně v případě, že v uplynulém měsíci došlo k pozdní úhradě alespoň jedné faktury. Faktura za úrok z prodlení obsahuje seznam všech faktur za uplynulý měsíc, které byly uhrazeny po splatnosti. Splatnost faktury za úrok z prodlení je 21 dní bez ohledu na individuální splatnost poskytovanou odběrateli.

Zajištění pohledávek dodavatele za odběratelem - Dodavatel je oprávněn požadovat zajištění poskytovaného kreditního limitu nebo konkrétního obchodního případu běžnými zajišťovacími nástroji tak, aby byla minimalizována rizika vyplývající z případné platební neschopnosti odběratele. Bonitu subjektu posuzuje dodavatel. Obvyklé nástroje používané dodavatelem jsou:

 • postoupení pohledávky odběratele za evidentně bonitním subjektem dodavateli
 • zajišťovací směnka avalovaná fyzickou osobou nebo evidentně bonitním subjektem

Faktoring - Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávku včetně příslušenství vyplývající z faktury obchodní společnosti ČSOB Faktoring, a.s., IČ: 45794278, Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10. V případě, že dodavatel využije této služby, odběratel poukáže platbu na účet ČSOB Faktoring, a.s., č. účtu 17782563/0300, IBAN CZ89 0300 0000 1778 2563, swift CEKOCZPP, u Československé obchodní banky, a.s.. Závazek odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti ČSOB Faktoring a.s. Veškeré potřebné údaje jsou uvedeny na faktuře (banka, číslo účtu, oznámení o využití faktoringových služeb ČSOB). Dodavatel je oprávněn ze zákona využít faktoringových služeb ČSOB bez souhlasu odběratele. Rozhodnutí dodavatele o využití/ nevyužití faktoringových služeb ČSOB není předurčeno platební morálkou odběratele.

Reklamace:

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené přímo u dodavatele. Zboží zakoupené u partnera dodavatele lze reklamovat pouze opět u tohoto partnera.

Typy reklamací

 • závady na zboží (vadné zboží dodavatel přebírá v sídle společnosti)
 • chybné dodávky
 • vrácení zboží

Předání reklamovaného zboží - Reklamované zboží je odběratel povinen doručit na adresu dodavatele. Náklady na doručení reklamovaného zboží dodavateli nese odběratel. Zboží je nutné doručit v originálním balení včetně veškerého příslušenství a podrobného popisu závady. V případě, že zásilka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude na náklady odběratele zaslána zpět.

Záruční lhůta - Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem je 12 měsíců. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba se počítá od data vystavení dodacího listu.

Reklamace zboží v záruce - Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady dodavatele zpět odběrateli. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je dodavatel povinen vystavit odběrateli dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu dodavatel. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace.

Opravy zboží po záruce - Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Odběratel bude písemně informován o předpokládané ceně opravy; akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Dodavatel si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

Novinky


Nové termíny školení (březen - červen 2014)

Pro období březen - červen 2014 vypisujeme nové termíny školení.

Pro naše partnery nabízíme školení v oblasti vláknové optiky. Jedná se převážně o individuálně vypisovaná školení podle zájmu uživatelů. Obsah školení je upraven na míru požadavkům.

VÍCE ZDE

 


 

Nové CWDM 10G SFP+ a XFP

4.června 2013

Do ceníku transceiverů se dostaly nové zajímavé modely pro 10G přenosy po optickém vlákně ve vlnovém multiplexu CWDM. Konkrétně se jedná o SFP+ CWDM a XFP CWDM s vysílači na vlnových délkách 1350-1610nm s velmi zajímavou koncovou cenou, která výrazně snižuje náklady na pořízení 10G CWDM propoje například v rámci metropolitních sítí. Velmi zajímavé ceny také nabízíme u standardních SR, LR a ER modulů formfaktoru SFP+ a XFP.  Slevu z koncové ceny Vám rádi poskytneme na obchod@rlc.cz .

Obchodní tým RLC Praha a.s.

Ceník transceiverů formfaktorů SFP, GBIC, SFP+, XFP, X2, XENPAK, QSFP

18.dubna 2013

Nový kompletní ceník OEM transceiverů od RLC je ke stažení zde, moduly jsou přehledně zalistovány včetně informace o dostupnosti na našem E-Shopu. Pro získání Vaší slevové skupiny, prosím kontaktujte obchodní oddělení RLC na obchod@rlc.cz .

Těšíme se na spolupráci.

Obchodní tým RLC Praha a.s.